W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce.

akceptuję

Regulamin sklepu internetowego Jean Louis David

§1 DEFINICJE

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Provalliance Poland sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.jld.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Provalliance Poland sp. z o.o. nieodpłatnych usług drogą elektroniczną. Regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży detalicznej. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
1) BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji, w godzinach i dniach wskazanych w zakładce Kontakt, za pośrednictwem wskazanego w tej zakładce numeru telefonu oraz adresu e-mail. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego – opłata jak za połączenie standardowe;
2) CENA - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki, w tym podatek VAT) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy Towarów, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej;
3) HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;
4) KARTA PODARUNKOWA – bon towarowy w formie karty magnetycznej na okaziciela. Karta podarunkowa uprawnia Nabywcę Karty Podarunkowej lub Użytkownika Karty Podarunkowej do gromadzenia na niej środków i do nabycia Towarów oferowanych do sprzedaży w Salonach lub usług świadczonych w Salonach za zgromadzone na Karcie Podarunkowej środki. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą;
5) KLIENT - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo działająca przez prawidłowo umocowaną osobę osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku, gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie może ona dokonać zakupu w Sklepie, jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie takiej czynności, z zastrzeżeniem, że co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;
6) KONSUMENT - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7) KONTO – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu; oznaczony Loginem i Hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznych Sprzedawcy pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług określonych Regulaminem. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;
8) KOSZYK – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu, umożliwiająca złożenie Zamówienia obejmującego Towary, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ewentualnych kosztów wysyłki);
9) LOGIN - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;
10) NABYWCA KARTY PODARUNKOWEJ – Klient, która nabywa Kartę Podarunkową w zamian za przekazane środki pieniężne w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;
11) NEWSLETTER – bezpłatna Usługa Elektroniczna, polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę Klientowi, za zgodą Klienta, informacji o Towarach, Sklepie, Promocjach oraz innych informacji handlowych, na podany przez Klienta adres e-mail;
12) PROMOCJE - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
13) REGULAMIN – niniejszy regulamin, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
14) SALON – położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stacjonarny punkt usługowy prowadzony pod marką Jean Louis David. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.jeanlouisdavid.pl/;
15) SKLEP - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL sklep.jld.pl;
16) SPRZEDAWCA/SPÓŁKA/WYDAWCA – Provalliance Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, kod pocztowy 02-672, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021722, o numerze NIP: 5240017994, REGON: 01107403300000, kapitał zakładowy: 100.000 zł, numer telefonu 501 006 749, adres poczty elektronicznej: sklep@jld.pl;
17) TOWAR – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży za zapłatą Ceny oraz przypadku umów sprzedaży zawieranych w Salonach dokonywanych przy użyciu Kart Podarunkowych dostępna w tych Salonach rzecz ruchoma będąca przedmiotem zawieranych umów sprzedaży;
18) TREŚĆ/TREŚCI - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
19) TRWAŁY NOŚNIK – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
20) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne koszty wysyłki;
21) USŁUGA ELEKTRONICZNA/ USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
22) UŻYTKOWNIK KARTY PODARUNKOWEJ – Nabywca Karty Podarunkowej lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej przedstawiający ją do użycia w celem nabycia Towarów lub zapłaty za usługi świadczone w Salonach;
23) WYMAGANIA TECHNICZNE - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, korzystania z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) dostęp do komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa (we wskazanych lub nowszych wersjach): Internet Explorer (min. wersja 11) lub Google Chrome (min. wersja 80) lub Mozilla Firefox (min. wersja 74) lub Safari (min. wersja 13.0.1.), (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny i aktywny adres e-mail. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli;
24) ZAMÓWIENIE - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

§2 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz korzystania z niektórych Usług Elektronicznych.

§3 USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
a. utworzenie i prowadzenie Konta;
b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
c. korzystanie z Koszyka;
d. przeglądanie Treści umieszczonych w ramach Sklepu;
e. prezentowanie Klientom skróconych, uproszczonych zbiorczych statystyk lub list dotyczących zainteresowania poszczególnymi Towarami (np. prezentacja najpopularniejszych Towarów);
f. dostarczanie Newslettera.
2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi:
a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);
b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień oraz historii zawartych Umów Sprzedaży;
c. możliwość bieżącej weryfikacji statusu złożonego Zamówienia za pośrednictwem Konta;
d. zapisywanie i zapamiętywanie danych adresowych Klienta;
e. śledzenie statusu Zamówienia.
3. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych nieodpłatnie, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie z Usług Elektronicznych nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Klienta Ceny na rzecz Sprzedawcy.
4. Utworzenie Konta nie jest konieczne, aby złożyć Zamówienie. Aby utworzyć Konto należy skutecznie wypełnić i zaakceptować (przesłać Sprzedawcy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) formularz rejestracyjny. Utworzenie Konta wymaga akceptacji Regulaminu. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy świadczenia Usługi Elektronicznej w zakresie Konta następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Umowa w zakresie Konta jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.
5. Klient może zażądać w każdym czasie i bez podania przyczyny zaprzestania świadczenia usługi Konta (usunięcia Konta i rozwiązania umowy w tym zakresie) w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn i ponoszenia kosztów, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
6. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta z Klientem (co będzie skutkować usunięciem Konta) za odpowiednim okresem wypowiedzenia, z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty):
a. istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu rozumiane jako rażące naruszenie postanowień § 3 ust. 8 Regulaminu lub
b. trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Rozwiązanie umowy i zaprzestanie świadczenia usługi Konta przez Sprzedawcę wobec Klienta wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia. Niezależnie od pozostałych uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Klient ma prawo przekazać swoje zastrzeżenia dotyczące wypowiedzenia Sprzedawcy. Sprzedawca dochowa należytej staranności w zakresie wcześniejszego wezwania Klienta do uprzedniego zaprzestania naruszeń, o których mowa powyżej.
7. Świadczenie usługi Koszyka rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta do Koszyka pierwszego Towaru. Usługa Koszyka świadczona jest nieodpłatnie i zostaje zakończona z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przed jego złożeniem. Koszyk zapamiętuje informacje o Towarach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7dni, jednak nie zapewnia dostępności wybranych przez Klienta Towarów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.
8. W zakresie korzystania z Usług Elektronicznych Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
c. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;
d. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
e. niepodejmowania działań takich jak:
• rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
• podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
• modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;
• nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa w sposób, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
9. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę, w szczególności na piśmie lub pod adresem e-mail sklep@jld.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych Klienta zgłaszającego reklamację. Brak wskazanych informacji nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji. 10. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta w zakresie Usług Elektronicznych, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

§4 NEWSLETTER

1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez (alternatywnie):
a. udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu oraz naciśnięciu odpowiedniego przycisku;
b. zaznaczenie odpowiedniego okienka w procesie rejestracji Konta Klienta;
c. zmianę ustawień (zaznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta;
2. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera w sposób określony w ust. 1 lit. a lub b powyżej umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
3. Klient może w każdym czasie rozwiązać ze Sklepem umowę w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez (alternatywnie):
a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta;
b. zgłoszenie takiego żądania do BOK, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter;
c. zmianę ustawień (odznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta.

§5 ZAMÓWIENIA I UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

1. Regulamin dotyczy wyłącznie detalicznej sprzedaży Towarów przez Klienta. Hurtowa sprzedaż Towarów jest wyłączona. Przedsiębiorca w celu zawarcia umowy hurtowej sprzedaży Towarów może skontaktować się z BOK.
2. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga posiadania przez Klienta Konta.
3. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:
a. Zamówienia na Towary można składać 24 h na dobę 7 dni w tygodniu;
b. Złożenie Zamówienia na Towary nie wymaga utworzenia Konta;
c. Towary objęte Zamówieniem należy dodać do Koszyka;
d. Klient wybiera jeden z udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów dostawy;
e. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
f. Klient, który posiada Konto potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
g. Klient, który nie posiada Konta, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
h. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (moment złożenia Zamówienia) Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń;
i. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu i oznacza złożenie zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty;
j. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty Ceny;
k. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta, bądź informacją o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia, poprzez wiadomość e-mail, przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
4. Zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar fiskalnego dowodu zakupu. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.
6. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu wysłania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów, kontaktując się z BOK na zasadach określonych w w zakładce Kontakt. W przypadku anulowania Zamówienia, Sprzedawca zwraca Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności na zasadach określonych w § 10 ust. 5. Sprzedawca dokłada najwyższych starań celem realizacji Umowy Sprzedaży i zapewnienia dostępności oferowanych Towarów. W określonych przepisami prawa sytuacjach, w tym w przypadku niemożliwości świadczenia, zastosowanie mogą znaleźć odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
7. Klient posiadający Konto może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach Historii Zamówień dostępnej z poziomu Konta Klienta. Zmiana lub anulacja Zamówienia możliwa jest po uprzedniej weryfikacji Klienta. Uprawnienie Konsumenta do anulacji Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w §9 Regulaminu.

§6 SPRZEDAŻ KART PODARUNKOWYCH

1. Przedmiotem Umowy Sprzedaży może być również Karta Podarunkowa. 
2. Karta Podarunkowa umożliwia dokonywanie: zakupu Towarów w Salonach lub zapłaty za usługi świadczone w Salonach. Karta Podarunkowa nie umożliwia pokrycia kosztów dostawy.
3. Karta Podarunkowa może być realizowana wielokrotnie do momentu wykorzystania środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej lub upływu terminu ważności środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej.
4. Środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej zachowują ważność przez liczony od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w zakresie Karty Podarunkowej.
5. Dokonywanie płatności przy pomocy Karty Podarunkowej za Towary lub usługi jest możliwe od momentu jej nabycia i w okresie ważności środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej, a z upływem okresu ważności środków pieniężnych prawo to wygasa. Nabywcy Karty Podarunkowej lub Użytkownikowi Karty Podarunkowej nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej niezrealizowanej do momentu upływu ważności środków na Karcie Podarunkowej z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.
6. Termin ważności oraz saldo Karty Podarunkowej można sprawdzić kontaktując się z BOK.
7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.
8. Jeśli Karta Podarunkowa uległa zniszczeniu, może zostać zastrzeżona, a Użytkownik Karty Podarunkowej otrzyma jej duplikat lub otrzyma nową Kartę Podarunkową, wedle decyzji Wydawcy, o ile możliwe jest odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej i ustalenie salda zniszczonej Karty Podarunkowej. W przypadku fizycznej utraty Karty Podarunkowej (np. poprzez jej zgubienie) Wydawca nie ma możliwości jej zastrzeżenia ani zablokowania, jak również wydania duplikatu lub wymiany Karty na nową.
9. Podrobione lub przerobione Karty Podarunkowe nie będą honorowane przez Wydawcę.
10. Nabycie Karty Podarunkowej oraz jej wartość początkowa zostaną każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę pisemnym, niefiskalnym pokwitowaniem, nie stanowiącym paragonu lub faktury VAT.
11. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę Karty Podarunkowej z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej.
12. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej następuje w zamian za środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej, z góry określonej wysokości.
13. Dokonanie zapłaty za nabycie Karty Podarunkowej nie może nastąpić przy użyciu Karty Podarunkowej. Nabywca Karty Podarunkowej nie może dokonać zakupu Karty Podarunkowej za kwotę niższą niż wartość nominalna zdeponowanych na niej środków, co w szczególności oznacza, że w zakresie zakupu Karty Podarunkowej nie znajdują zastosowania oferowane przez Wydawcę rabaty, promocje, wyprzedaże lub innego rodzaju upusty, chyba że warunki obowiązywania danego rabatu, promocji, wyprzedaży lub innego rodzaju upustu stanowią inaczej. Przy pomocy Karty Podarunkowej można natomiast dokonać zakupu przecenionych Towarów lub usług świadczonych w Salonach bądź Towarów lub usług świadczonych w Salonach nabywanych z wykorzystaniem rabatu, promocji lub innego rodzaju upustów. Użytkownik Karty Podarunkowej może dokonać zakupu Towarów bądź zapłaty za usługi świadczone w Salonach przy jednoczesnym użyciu więcej niż jednej Karty Podarunkowej. Użytkownik może wykorzystać przy jednej umowie sprzedaży w Salonie klika Kart Podarunkowych. Wartość nominalna kilku Kart Podarunkowych sumuje się.
14. Nie jest dokonywana weryfikacja Użytkownika Karty Podarunkowej – Karta Podarunkowa jest wystawiana na okaziciela i może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową celem dokonania zapłaty. Wyłącznie aktywna, ważna i nieuszkodzona Karta Podarunkowa może być wykorzystana w Sklepie lub Salonach.
15. Przy dokonaniu zapłaty za Towar lub usługi z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, kwota rachunku zakupów dokonywanych przez Użytkownika Karty Podarunkowej zostanie pomniejszona o saldo Karty Podarunkowej. W przypadku konieczności zareklamowania Usługi lub Towaru objętego Umową Sprzedaży lub odstąpieniem od Umowy Sprzedaży zawartej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, należy skontaktować się z Salonem w którym zakup został zrealizowany. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zostanie ustalona forma zwrotu środków. 
16. W przypadku, kiedy wartość Towarów lub usług będzie wyższa od wartości nominalnej Karty Podarunkowej Użytkownik Karty Podarunkowej zobowiązany jest do zapłaty różnicy w cenie za pomocą dostępnych form płatności za pomocą karty płatniczej lub gotówki (w Salonach), a także przy użyciu innych środków płatniczych dopuszczonych przez Wydawcę.
17. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania różnicy w formie gotówki lub przelewu. Jeżeli wartość zakupionych Towarów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej Użytkownik Karty Podarunkowej może wykorzystać przysługujące mu środki stanowiące równowartość aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej w ramach kolejnych zakupów.
18. Reklamacje w zakresie nabycia Kart Podarunkowych są rozpatrywane na zasadach określonych dla reklamacji Towarów. Reklamacje w zakresie wykorzystania Kart Podarunkowych są rozpatrywane na zasadach właściwych dla postępowania reklamacyjnego dla Usług Elektronicznych.
19. Zakupiona Karta Podarunkowa w sklepie internetowych nie podlega zwrotowi.
20. Karta Podarunkowa może być wykorzystana w wybranych salonach Jean Louis David wymienionych na stronie sklepu.
21. Nabycie Karty Podarunkowej nie powoduje przyznania punktów lojalnościowych karty stałego klienta Jean Louis David. Punkty zostaną przyznane przy realizacji Karty Podarunkowej na zakupione towary lub usługi w salonach Jean Louis David. 

§7 ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI (W TYM SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY)

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi różne metody dokonana płatności za zamówione Towary, w tym za pomocą przelewu elektronicznego lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów (np. PayU).
2. Sprzedawca może umożliwić Klientom odbiór osobisty Towarów w salonach prowadzonych przez Sprzedawcę i jego partnerów – informacja taka zostanie umieszczona w zakładce Dostawa.
3. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry“ wynosi 48 h od momentu złożenia Zamówienia. W przypadku braku autoryzacji dokonanej płatności lub niedokonania płatności przez Klienta w ww. terminie, nie dojdzie do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezależnie od otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w §5 ust. 3 lit. k(warunek zawieszający), a Zamówienie nie zostanie zrealizowane, o czym Klient zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
5. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyraża zgodę na taki sposób zwrotu płatności, a sposób ten nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument może również wyraźnie zgodzić się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§8 DOSTAWA TOWARU (SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ)

1. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony do BOK, o ile Towar nie został już wysłany.
2. Szczegółowe informacje o oferowanych przez Sprzedawcę formach dostawy (sposobie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę) znajdują się w zakładce Dostawa w Sklepie, każdorazowo na stronie danego Towaru oraz w ramach formularzu Zamówienia, w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby dostawy mogą różnić się w zależności od kategorii Towarów.
3. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy (w przypadku wybranej metody płatności z góry) lub od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży (w przypadku płatności za pobraniem) wynosi maksymalnie 5 dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika (kuriera).
4. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.
5. Informacje o wysokości kosztów dostawy znajdują się w zakładce Dostawa oraz na karcie Towaru. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
6. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenie protokołu szkody może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.
7. W przypadku Klienta, który nie jest Konsumentem, jest on zobowiązany do zweryfikowania w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenia protokołu szkody.

§9 SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ KOSZTY ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
2. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument może alternatywnie skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę formularza zwrotu załączonego w formie pliku PDF do wiadomości potwierdzającej wysyłkę zamówienia, jednak jest to fakultatywne. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje on Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@jld.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: PROVALLIANCE POLAND SP. Z O.O., UL. DOMANIEWSKA 39, 02-627 WARSZAWA. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Bieg 14–dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży – od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Towarów przez Sprzedawcę od Konsumenta. W pozostałych przypadkach, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. paragon, faktura).
8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych Towarów. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
10. Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: PROVALLIANCE POLAND SP. Z O.O./ MAGAZYN, CENTRUM LOGISTYCZNE PLATAN PARK, UL. POLECZKI 21, 02-822 WARSZAWA.
11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca w ramach odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie koszty.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b. w których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c. w których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§10 PROCEDURA REKLAMACYJNA STOSOWANA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.
2. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku reklamacyjnego, który zostanie przesłany do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, jest to jednak fakultatywne.
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
6. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca zataił podstępnie wadę przed Przedsiębiorcą.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania ogranicza się do naprawienia szkody wyrządzonej Przedsiębiorcy przez Sprzedawcę umyślnie.
8. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
9. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: PROVALLIANCE POLAND SP. Z O.O./ MAGAZYN ,CENTRUM LOGISTYCZNE PLATAN PARK, UL. POLECZKI 21, 02-822 WARSZAWA. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o dostarczanie wadliwego Towaru z dopiskiem „reklamacja”.
11. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.
13. Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towaru w szczególności listownie na adres: PROVALLIANCE POLAND SP. Z O.O., UL. DOMANIEWSKA 39, 02-672 WARSZAWA lub przez kontakt z BOK. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania, przy czym nie przedłuża to czasu na rozpatrzenie reklamacji.

§11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
4. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje o poradach udzielanych przez Federację Konsumentów można znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem: http://www.federacjakonsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich prowadzi wraz z Fundacją Konsumentów infolinię konsumencką pod numerem telefonu 801 440 220, o której więcej informacji można znaleźć pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12394;
d. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§12 LICENCJA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub umowy w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

§13 ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2020r.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej w ramach Sklepu;
b. obiektywna konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: − decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub − orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy, wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej w ramach Sklepu;
c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie obiektywnymi względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności koniecznością aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności (innych niż dotychczasowe funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych nieodpłatnie Klientowi);
e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Sprzedawcę określonych w Regulaminie.
3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
5. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu na zasadach określonych powyżej z odpowiednim wyprzedzeniem.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia umów w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych.
4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://sklep.jld.pl/content/3-regulamin, gdzie Klienci mogą go w każdym czasie przeglądać, utrwalić na nośniku, a także sporządzić jego wydruk.