W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce.

akceptuję

Regulamin sklepu internetowego, aplikacji mobilnej i i programu lojalnościowego Jean Louis David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

§1 DEFINICJE

1.          Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Provalliance Poland sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.jld.pl oraz aplikacji mobilnej Jean Louis David, w tym zasady nabywania oraz wykorzystywania karnetów na usługi fryzjerskie i kosmetyczne wykonywane w wyznaczonych salonach Jean Louis David, a także zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym „Karta Stałego Klienta Jean Louis David”. Regulamin określa także zasady i warunki świadczenia przez Provalliance Poland sp. z o.o. nieodpłatnych usług drogą elektroniczną. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały uregulowane kompleksowo oddzielnie w polityce prywatności dostępnej tu: https://jld.pl/assets/privacy-policy-pl.html.

2.          Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1)          APLIKACJA MOBILNA – aplikacja mobilna pod nazwą Jean Louis David dostępna w Google Play, Huawei AppGallery, App Store;

2)          BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat rezerwacji, Towarów, Karnetów, Sklepu, Aplikacji mobilnej, Programu lojalnościowego, Regulaminu oraz aktualnych Promocji, w godzinach i dniach wskazanych w zakładce kontakt dostępnej z poziomu Sklepu lub Aplikacji mobilnej, za pośrednictwem wskazanego w tej zakładce numeru telefonu oraz adresu e-mail. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego – opłata jak za połączenie standardowe;

3)          CENA - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki, w tym podatek VAT) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży lub tytułem zawarcia Umowy Sprzedaży Karnetu. Cena nie zawiera kosztów dostawy Towarów, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej; 

4)          HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu; 

5)          KARNET - karnet na Usługi świadczone wyłącznie w Salonach Własnych Spółki, na zasadach określonych w ofercie aktualnej na datę zakupu Karnetu zamieszczoną w Sklepie oraz w Aplikacji Mobilnej w zakładce Karnety oraz w Salonach Własnych Spółki;

6)          KARTA PODARUNKOWA – bon towarowy w formie karty magnetycznej na okaziciela. Karta podarunkowa uprawnia Nabywcę Karty Podarunkowej lub Użytkownika Karty Podarunkowej do gromadzenia na niej środków i do nabycia Karnetów lub Towarów oferowanych do sprzedaży w Salonach lub  Usług świadczonych w Salonach za zgromadzone na Karcie Podarunkowej środki. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą; 

7)          KARTA - karta potwierdzająca uczestnictwo w Programie lojalnościowym, która ma postać fizyczną na której wskazany jest 13-cyfrowy kod, dostępny również w Koncie;

8)          KLIENT - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo działająca przez prawidłowo umocowaną osobę osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku, gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie może ona dokonać zakupu w Sklepie, jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie takiej czynności, z zastrzeżeniem, że co do zasady Umowy Sprzedaży, w tym Umowa Sprzedaży Karnetu zawierane w ramach Sklepu mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

9)          KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1145);

10)       KONSUMENT - Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

11)       KONTO – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu lub Aplikacji mobilnej; oznaczony Loginem i Hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług określonych Regulaminem. Założenie i prowadzenie Konta oznacza jednocześnie uczestnictwo w Programie lojalnościowym. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu, w Aplikacji mobilnej lub w Salonie; 

12)       KOSZYK – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu lub Aplikacji mobilnej, umożliwiająca złożenie Zamówienia obejmującego Towary, Karnety, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów lub Karnetów i wszystkich Towarów i Karnetów łącznie (w tym ewentualnych kosztów wysyłki); 

13)       LOGIN – numer telefonu lub adres e-mail Klienta podany w Salonie, w ramach Sklepu lub Aplikacji mobilnej podczas tworzenia Konta przez Klienta; 

14)       NABYWCA KARTY PODARUNKOWEJ – Klient, który nabywa Kartę Podarunkową w zamian za przekazane środki pieniężne w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej; 

15)       NEWSLETTER – bezpłatna Usługa Elektroniczna, polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę Klientowi, za zgodą Klienta, informacji o Towarach, Karnetach, Programie lojalnościowym, Sklepie lub Aplikacji mobilnej, Promocjach oraz innych informacji handlowych, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu; 

16)       PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy „Karta Stałego Klienta Jean Louis David” do którego przypisana jest karta potwierdzająca uczestnictwo w Programie lojalnościowym, która ma postać elektroniczną w postaci Konta do którego Klient ma dostęp w Sklepie lub Aplikacji mobilnej, a do której do dnia 31.12.2020 roku mogła być dodatkowo wydana i przypisana Karta w postaci fizycznej;

17)       PROMOCJE - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sprzedawcy obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

18)       REGULAMIN – niniejszy regulamin, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), który określa także zasady dokonywania rezerwacji, zawierania Umów Sprzedaży, Umów Sprzedaży Karnetu, uczestnictwa w Programie lojalnościowym; 

19)       SALON – położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stacjonarny punkt usługowy prowadzony pod marką Jean Louis David. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.jld.pl/

20)       SALON WŁASNY SPÓŁKI - położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stacjonarny punkt usługowy prowadzony pod marką Jean Louis David, w którym można dokonywać realizacji Karnetów, oznaczony jako Salon Własny Spółki na liście Salonów znajdującej się pod adresem https://www.jld.pl/salony oraz w Salonach Własnych Spółki;

21)       SKLEP - platforma sprzedaży Towarów lub Karnetów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu www.jld.pl;

22)       SPRZEDAWCA/SPÓŁKA/WYDAWCA – Provalliance Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, kod pocztowy 02-672, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021722, o numerze NIP: 5240017994, REGON: 01107403300000, kapitał zakładowy: 196.000 zł, numer telefonu 22 391 50 00, adres poczty elektronicznej: kontakt@provalliance.com.pl; 

23)       TOWAR – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży za zapłatą Ceny oraz w przypadku umów sprzedaży zawieranych w Salonach dokonywanych przy użyciu Kart Podarunkowych dostępna w tych Salonach rzecz ruchoma będąca przedmiotem zawieranych umów sprzedaży; 

24)       TREŚĆ/TREŚCI - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach lub Karnetach, zdjęcia Towaru lub Karnetu, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu lub Aplikacji mobilnej; 

25)       TRWAŁY NOŚNIK – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 

26)       UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne koszty wysyłki; 

27)       UMOWA SPRZEDAŻY KARNETU - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Karnetów za zapłatą Ceny. Do Umowy Sprzedaży Karnetu, w zakresie odrębnie nieuregulowanym, stosuje się przepisy Regulaminu dotyczące Umowy Sprzedaży;

28)       USŁUGA - usługa fryzjerska lub kosmetyczna świadczona w Salonie;

29)       USŁUGA ELEKTRONICZNA/ USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344); 

30)       USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287);

31)       UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca z Usług Elektronicznych w Sklepie lub w Aplikacji mobilnej;

32)       UŻYTKOWNIK KARTY PODARUNKOWEJ – Nabywca Karty Podarunkowej lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej przedstawiający ją do użycia celem nabycia Karnetów, Towarów lub zapłaty za Usługi świadczone w Salonach; 

33)       WYMAGANIA TECHNICZNE - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu lub Aplikacji mobilnej, korzystania z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Sprzedaży Karnetu opisane w § 2; 

34)       ZAMÓWIENIE - formularz udostępniony w ramach Sklepu lub Aplikacji mobilnej, określający Towary lub Karnety jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy Sprzedaży Karnetu. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Sprzedaży Karnetu na odległość, za pośrednictwem Sklepu lub Aplikacji mobilnej. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

§2 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU LUB APLIKACJI MOBILNEJ

1.          Korzystanie ze Sklepu lub Aplikacji mobilnej wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych Wymagań Technicznych. 

2.          Minimalne Wymagania Techniczne Sklepu to:

1)          dostęp do komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet; 

2)          dostęp do poczty elektronicznej; 

3)          dostęp do przeglądarki internetowej (we wskazanych lub nowszych wersjach): Internet Explorer (min. wersja 11) lub Google Chrome (min. wersja 80) lub Mozilla Firefox (min. wersja 74) lub Safari (min. wersja 13.0.1.); 

4)          włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript;

5)          minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.

3.          Minimalne Wymagania Techniczne Aplikacji mobilnej to system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 4.0.3 lub wyższej lub iOS w wersji 9.0.4 lub wyższej.

4.          Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie lub w Aplikacji mobilnej Użytkownik musi posiadać ważny i aktywny adres e-mail oraz posiadać ważny i aktywny numer telefonu. 

3.          Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Sprzedaży Karnetu oraz korzystania z niektórych Usług Elektronicznych.

§3 USŁUGI ELEKTRONICZNE

1.          Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu lub Aplikacji mobilnej w szczególności następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników: 

a.          utworzenie i prowadzenie Konta; 

b.          umożliwianie Użytkownikom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży i Umów Sprzedaży Karnetu; 

c.           korzystanie z Koszyka;

d.          przeglądanie Treści umieszczonych w ramach Sklepu lub Aplikacji mobilnej; 

e.          prezentowanie Użytkownikom skróconych, uproszczonych zbiorczych statystyk lub list dotyczących zainteresowania poszczególnymi Towarami lub Karnetami (np. prezentacja najpopularniejszych Towarów lub Karnetów); 

f.            dostarczanie Newslettera;

g.          umożliwianie Użytkownikom dokonywania rezerwacji Usług poprzez wypełnienie formularza rezerwacji, z zastrzeżeniem, że jeden rodzaj Usługi może być zarezerwowany tylko raz (do momentu realizacji Usługi / upływu terminu jej realizacji), a z którą to usługą wiąże się możliwość przesłania przez Sprzedawcę wiadomości sms z przypomnieniem o terminie realizacji zarezerwowanej Usługi, Użytkownik, który nie posiada Konta może anulować dokonaną rezerwację jedynie poprzez kontakt z BOK;

h.          usługa przypomnienia o „porzuconym” Koszyku dostępna dla Użytkowników, którzy nie posiadają Konta, ale którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym newslettera, polegająca na przypomnieniu Klientowi o niedokończonym Zamówieniu i pozostawieniu Towarów lub Karnetów w Koszyku za pomocą wiadomości e-mail lub sms wysłanych przez Sprzedawcę na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Klienta, w krótkim czasie od daty „porzucenia” Koszyka Użytkownika;

i.            prowadzenie konwersacji pomiędzy Sprzedawcą i Użytkownikiem za pośrednictwem usługi live chat online.

2.          Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Użytkowników, którzy utworzyli Konto, świadczy za pośrednictwem Sklepu lub Aplikacji mobilnej w szczególności następujące Usługi Elektroniczne: 

a.          podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki); 

b.          przechowywanie i udostępnianie Użytkownikowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień oraz historii zawartych Umów Sprzedaży; 

c.           możliwość bieżącej weryfikacji statusu złożonego Zamówienia za pośrednictwem Konta; 

d.          zapisywanie i zapamiętywanie danych adresowych Użytkownika; 

e.          śledzenie statusu Zamówienia;

f.            przechowywanie i udostępnianie Użytkownikowi informacji o stanie posiadanych Karnetów;

g.          przechowywanie i udostępnianie Użytkownikowi informacji związanych z uczestnictwem w Programie lojalnościowym, w tym o ilości zgromadzonych punktów;

h.          zarządzanie dokonanymi rezerwacjami Usług, w tym ich anulowanie, przy czym Użytkownik ma dostęp do wszystkich rezerwacji dokonanych z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail przypisanego do Konta (również tych, które zostały przez niego dokonane bez logowania się do Konta);

j.            usługa przypomnienia o „porzuconym” Koszyku dostępna dla Użytkowników, którzy utworzyli Konto polegająca na przypomnieniu Klientowi o niedokończonym Zamówieniu i pozostawieniu Towarów lub Karnetów w Koszyku za pomocą wiadomości e-mail lub sms wysłanych przez Sprzedawcę na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Klienta, w krótkim czasie od daty „porzucenia” Koszyka przez Użytkownika.

3.          W ramach Sklepu lub Aplikacji mobilnej Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych nieodpłatnie, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie z Usług Elektronicznych nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Klienta Ceny na rzecz Sprzedawcy. 

4.          Utworzenie Konta nie jest konieczne, aby złożyć Zamówienie obejmujące wyłącznie Towary.

5.          Utworzenie Konta jest konieczne, aby złożyć Zamówienie obejmujące Karnet. 

6.          Utworzenie Konta jest konieczne, aby uczestniczyć w Programie lojalnościowym. 

7.          Aby utworzyć Konto należy:

a)          podać niezbędne dane osobowe i zaakceptować Regulamin w formularzu rejestracyjnym wypełnionym w wersji pisemnej w Salonie – w takim przypadku aby zyskać dostęp do Konta za pomocą Sklepu lub Aplikacji mobilnej Użytkownik powinien wedle swego wyboru: 1) wejść na stronę internetową www.jld.pl i dokonać rejestracji poprzez podanie numeru telefonu wskazanego uprzednio w formularzu rejestracyjnym wypełnionym w Salonie, a następnie podanie hasła wysłanego do Użytkownika sms-em i dokonanie modyfikacji tego hasła, uzupełnienie brakujących danych oraz zaakceptowanie Regulaminu albo 2) pobrać Aplikację mobilną i dokonać rejestracji poprzez podanie numeru telefonu wskazanego uprzednio w formularzu rejestracyjnym wypełnionym w Salonie, a następnie podanie hasła wysłanego do Użytkownika sms-em i zaakceptowanie Regulaminu;

b)          skutecznie wypełnić i zaakceptować (przesłać Sprzedawcy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) formularz rejestracyjny w Sklepie lub w Aplikacji mobilnej. Utworzenie Konta wymaga akceptacji Regulaminu. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy świadczenia Usługi Elektronicznej w zakresie Konta następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w drodze wiadomości sms na podany przez Klienta numer telefonu zawierającej link do Regulaminu. 

8.          Umowa o korzystanie z funkcjonalności Sklepu lub Aplikacji mobilnej połączonych z Kontem, w tym m.in. uczestnictwa w Programie lojalnościowym, przeglądania Towarów lub Karnetów, zarządzania funkcjonalnościami i Kontem, zostaje zawarta w języku polskim, na czas nieoznaczony z momentem rejestracji Konta, zgodnie z ust. powyżej. Odinstalowanie Aplikacji mobilnej nie oznacza usunięcia Konta, lecz wymaga ponownego zalogowania się Klienta i akceptacji Regulaminu.

9.          Klient może zażądać w każdym czasie i bez podania przyczyny zaprzestania świadczenia usługi Konta (usunięcia Konta i rozwiązania umowy w tym zakresie) w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn i ponoszenia kosztów, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Punkty zgromadzone na Koncie Klienta zostaną anulowane i Konto Klienta zostanie zamknięte. 

10.       Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta z Klientem (co będzie skutkować usunięciem Konta, zakończeniem uczestnictwa Klienta w Programie lojalnościowym i anulowaniem punktów zgromadzanych na Koncie) za odpowiednim okresem wypowiedzenia, przynajmniej 30-dniowym, z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty): 

a.          istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu rozumiane jako rażące naruszenie postanowień § 3 ust. 13 Regulaminu lub 

b.          trwałe zaprzestanie świadczenia Usług Elektronicznych, Programu lojalnościowego przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Rozwiązanie umowy i zaprzestanie świadczenia usługi Konta przez Sprzedawcę wobec Klienta wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia. Niezależnie od pozostałych uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Klient ma prawo przekazać swoje zastrzeżenia dotyczące wypowiedzenia Sprzedawcy. Sprzedawca dochowa należytej staranności w zakresie wcześniejszego wezwania Klienta do uprzedniego zaprzestania naruszeń, o których mowa powyżej;

c.           trwałe zaprzestanie korzystania z Konta przez Klienta przez które rozumie się jakikolwiek brak aktywności Klienta w ramach Konta (w tym z użyciem Karty) przez nieprzerwany okres wynoszący co najmniej 24 miesiące.

11.       Konto wygasa w przypadku śmierci Klienta.

12.       Świadczenie usługi Koszyka rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta do Koszyka pierwszego Towaru/Karnetu. Usługa Koszyka świadczona jest nieodpłatnie i zostaje zakończona z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przed jego złożeniem. Koszyk zapamiętuje informacje o Towarach i Karnetach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie zapewnia dostępności wybranych przez Klienta Towarów lub Karnetów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie. 

13.       W zakresie korzystania z Usług Elektronicznych Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

a.          podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b.          korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

c.           terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

d.          niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste; 

e.          niepodejmowania działań takich jak: 

·            rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych); 

·            podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów; 

·            modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów lub Karnetów; 

·            nadużywanie praw przyznanych Użytkownikowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa w sposób, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego,

·            podawanie się za inną osobę (podszywanie się),

·            dokonywanie pięciu z rzędu rezerwacji Usług za pośrednictwem Sklepu lub Aplikacji Mobilnej, bez anulowania tych rezerwacji w przypadku nieprzyjścia na wizytę w Salonie. W przypadku, gdy Użytkownik, który dokonał pięciu z rzędu rezerwacji Usług za pośrednictwem Sklepu lub Aplikacji Mobilnej, a następnie nie przyszedł w umówionym terminie do Salonu na umówione wizyty i nie anulował każdej z tych rezerwacji, Sprzedawca może tymczasowo (na okres nie dłuższy niż 2 miesiące) wyłączyć usługę dokonywania rezerwacji online wobec tego Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji zgodnie z § 3 ust. 15. Użytkownik ma przez cały czas możliwość dokonywania rezerwacji Usług w inny sposób tj. bezpośrednio w Salonie lub telefonicznie (za pośrednictwem BOK).

14.       Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Spółkę o każdej zmianie swoich danych osobowych istotnych dla prowadzonego Konta. 

15.       Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, w szczególności na piśmie lub pod adresem e-mail reklamacje@provalliance.com.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego reklamację. Brak wskazanych informacji nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.

16.       Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika w zakresie Usług Elektronicznych, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

17.       W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych w okresie ważności Karnetu – rozliczenie następuje na analogicznych zasadach jak opisane w § 12 ust. 5 Regulaminu.

§4 UMOWA SPRZEDAŻY – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.          Regulamin dotyczy wyłącznie detalicznej sprzedaży Towarów lub Karnetów przez Klienta. Hurtowa sprzedaż Towarów lub Karnetów jest wyłączona. Przedsiębiorca w celu zawarcia umowy hurtowej sprzedaży Towarów może skontaktować się z BOK. 

2.          Informacje podane w ramach Sklepu lub Aplikacji mobilnej stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. 

3.          Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno: 

a.          Zamówienia na Towary lub Karnety można składać 24 h na dobę 7 dni w tygodniu, z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej oferty Spółki; 

b.          Złożenie Zamówienia na Towary nie wymaga utworzenia Konta; 

c.           Towary / Karnety objęte Zamówieniem należy dodać do Koszyka; 

d.          w przypadku Towarów Klient wybiera jeden z udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów dostawy; 

e.          Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży; 

f.            Klient, który posiada Konto potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży; 

g.          Klient, który nie posiada Konta, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży; 

h.          do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (moment złożenia Zamówienia) Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów lub Karnetów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń; 

i.            Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu lub Aplikacji mobilnej oznaczonej komunikatem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu lub Aplikacji mobilnej i oznacza złożenie Zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty; 

j.            w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty Ceny; 

k.           Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta, bądź informacją o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia, poprzez wiadomość e-mail, przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim. 

4.          Zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet. 

5.          W Sklepie lub w Aplikacji mobilnej dostępne są metody płatności oferowane przez operatora płatności. 

6.          Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, a w przypadku Umowy Sprzedaży Towaru także poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar fiskalnego dowodu zakupu. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji. Dodatkowo Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na adres podany w Zamówieniu, po jego dokonaniu, z prośbą o zaopiniowanie Towarów i Sklepu, również od systemów zewnętrznych (np. Ceneo, Opineo itp.). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Spółki. 

7.          Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie Towarów do momentu wysłania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów, kontaktując się z BOK na zasadach określonych w zakładce kontakt, dostępnej z poziomu Sklepu lub Aplikacji mobilnej. W przypadku anulowania tego Zamówienia, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności na zasadach określonych w § 11 ust. 5. Sprzedawca dokłada najwyższych starań celem realizacji Umowy Sprzedaży i zapewnienia dostępności oferowanych Towarów. W określonych przepisami prawa sytuacjach, w tym w przypadku niemożliwości świadczenia, zastosowanie mogą znaleźć odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta. 

8.          Klient posiadający Konto może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach historii Zamówień dostępnej z poziomu Konta Klienta. Zmiana lub anulacja Zamówienia możliwa jest po uprzedniej weryfikacji Klienta. Uprawnienie Konsumenta do anulacji Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w §11 Regulaminu.

§5 UMOWA SPRZEDAŻY KARNETU

1.          W przypadku rozbieżności postanowień niniejszego paragrafu z postanowieniami ogólnymi Regulaminu dotyczącymi Umowy Sprzedaży, w stosunku do Umowy Sprzedaży Karnetu pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego paragrafu jako przepisy szczególne.

2.          Aby zakupić Karnet w Sklepie lub w Aplikacji mobilnej Klient musi posiadać Konto.

3.          Sprzedaż Karnetów prowadzona jest w Salonach Własnych Spółki w godzinach ich pracy oraz w Aplikacji mobilnej i w Sklepie przez całą dobę. 

4.          W celu nabycia Karnetu w Salonie Własnym Spółki, Klient jest zobowiązany do osobistego stawiennictwa w Salonie Własnym Spółki. Po uiszczeniu zapłaty za Karnet w Salonie Własnym Spółki, Karnet jest przypisywany do Konta. 

5.          Po przesłaniu przez Spółkę Klientowi potwierdzenia dokonania zakupu Karnetu, o którym mowa w § 4 ust. 3 lit. k) Regulaminu Karnet jest przypisywany do Konta. 

6.          Termin płatności za zamówiony Karnet następuje w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Karnetu. W przypadku braku dokonania przez Klienta płatności we wskazanym wyżej terminie Spółce przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy Sprzedaży Karnetu na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego. W wykonaniu prawa odstąpienia na tej podstawie Spółka prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Karnetu za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta. 

7.          Aktualne Ceny i zakres Karnetów dostępne są w Sklepie, w Aplikacji Mobilnej oraz Salonach Własnych Spółki. Ceny Karnetów określone są w złotych i zawierają wszelkie należne cła i podatki. Informacje prezentowane w Sklepie, w Aplikacji Mobilnej oraz w Salonach Własnych Spółki stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży Karnetu w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Spółkę do Klienta, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. 

8.          Klient może wykorzystać Karnet w terminie 6 miesięcy od daty wykorzystania pierwszej z Usług  objętych Karnetem, nie dłużej jednak niż 2 lata od daty zakupu Karnetu. W przypadku braku wykorzystania Karnetu w części lub w całości Klientowi nie przysługuje zwrot Ceny czy też inna forma rekompensaty. 

9.          Klient nie może bez uprzedniej zgody Spółki sprzedać ani w inny sposób przekazać Karnetu na rzecz osoby trzeciej. 

10.       Skorzystanie z Usługi w ramach Karnetu następuje na zasadach przewidzianych w Regulaminie oraz regulaminach świadczenia usług obowiązujących w Salonach Własnych Spółki. 

11.       W przypadku wykonywania Usługi w ramach korzystania z nabytego Karnetu należy poinformować o tym fakcie obsługę Salonu Własnego Spółki nie później niż przed dokonaniem płatności za Usługę i udostępnić obsłudze dane Konta w celu skorzystania z Karnetu. 

12.       W przypadku powzięcia przez Salon Własny Spółki informacji, że osoba posługująca się Karnetem nie jest jego właścicielem lub nabyła go z naruszeniem zasad opisanych w Regulaminie obsługa ma prawo odmowy wykonania Usługi w ramach korzystania z Karnetu. 

13.       Klient może korzystać z Usług przewidzianych w Karnecie wyłącznie osobiście. Wykonanie Usługi w ramach Karnetu na rzecz osoby trzeciej może nastąpić tylko przy równoczesnej obecności Klienta. 

14.       Klient nie ma możliwości anulowania lub zmiany Zamówienia Karnetu.

 

§6 SPRZEDAŻ KART PODARUNKOWYCH

1.          Przedmiotem Umowy Sprzedaży może być również Karta Podarunkowa. 

2.          Karta Podarunkowa umożliwia dokonywanie: zakupu Towarów lub Karnetów w Salonach, a także zapłaty za Usługi świadczone w Salonach. Karta Podarunkowa nie umożliwia pokrycia kosztów dostawy.

3.          Karta Podarunkowa może być realizowana wielokrotnie do momentu wykorzystania środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej lub upływu terminu ważności środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej. 

4.          Środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej zachowują ważność przez okres liczony od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w zakresie Karty Podarunkowej. 

5.          Dokonywanie płatności przy pomocy Karty Podarunkowej za Towary, Usługi lub Karnety jest możliwe od momentu jej nabycia i w okresie ważności środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej, a z upływem okresu ważności środków pieniężnych prawo to wygasa. Nabywcy Karty Podarunkowej lub Użytkownikowi Karty Podarunkowej nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej niezrealizowanej do momentu upływu ważności środków na Karcie Podarunkowej z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów. 

6.          Termin ważności oraz saldo Karty Podarunkowej można sprawdzić kontaktując się z BOK. 

7.          Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części. 

8.          Jeśli Karta Podarunkowa uległa zniszczeniu, może zostać zastrzeżona, a Użytkownik Karty Podarunkowej otrzyma jej duplikat lub otrzyma nową Kartę Podarunkową, wedle decyzji Wydawcy, o ile możliwe jest odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej i ustalenie salda zniszczonej Karty Podarunkowej. W przypadku fizycznej utraty Karty Podarunkowej (np. poprzez jej zgubienie) Wydawca nie ma możliwości jej zastrzeżenia ani zablokowania, jak również wydania duplikatu lub wymiany Karty na nową. 

9.          Podrobione lub przerobione Karty Podarunkowe nie będą honorowane przez Wydawcę. 

10.       Nabycie Karty Podarunkowej oraz jej wartość początkowa zostaną każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę pisemnym, niefiskalnym pokwitowaniem, nie stanowiącym paragonu lub faktury VAT. 

11.       Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę Karty Podarunkowej z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej. 

12.       Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej następuje w zamian za środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej, z góry określonej wysokości. 

13.       Dokonanie zapłaty za nabycie Karty Podarunkowej nie może nastąpić przy użyciu Karty Podarunkowej. Nabywca Karty Podarunkowej nie może dokonać zakupu Karty Podarunkowej za kwotę niższą niż wartość nominalna zdeponowanych na niej środków, co w szczególności oznacza, że w zakresie zakupu Karty Podarunkowej nie znajdują zastosowania oferowane przez Wydawcę rabaty, promocje, wyprzedaże lub innego rodzaju upusty, chyba że warunki obowiązywania danego rabatu, promocji, wyprzedaży lub innego rodzaju upustu stanowią inaczej. Przy pomocy Karty Podarunkowej można natomiast dokonać zakupu Karnetów, a także przecenionych Towarów lub Usług świadczonych w Salonach bądź Towarów lub Usług świadczonych w Salonach nabywanych z wykorzystaniem rabatu, promocji lub innego rodzaju upustów. Użytkownik Karty Podarunkowej może dokonać zakupu Karnetów, Towarów bądź zapłaty za Usługi świadczone w Salonach przy jednoczesnym użyciu więcej niż jednej Karty Podarunkowej. Użytkownik może wykorzystać przy jednej umowie sprzedaży w Salonie kilka Kart Podarunkowych. Wartość nominalna kilku Kart Podarunkowych sumuje się.

14.       Nie jest dokonywana weryfikacja Użytkownika Karty Podarunkowej – Karta Podarunkowa jest wystawiana na okaziciela i może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową celem dokonania zapłaty. Wyłącznie aktywna, ważna i nieuszkodzona Karta Podarunkowa może być wykorzystana w Sklepie, Aplikacji mobilnej lub Salonach. 

15.       Przy dokonaniu zapłaty za Karnet, Towar lub Usługi z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, kwota rachunku zakupów dokonywanych przez Użytkownika Karty Podarunkowej zostanie pomniejszona o saldo Karty Podarunkowej. W przypadku konieczności zareklamowania Karnetu, Usługi lub Towaru objętego umową sprzedaży lub odstąpieniem od umowy sprzedaży zawartej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, należy skontaktować się z Salonem, w którym zakup został zrealizowany. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zostanie ustalona forma zwrotu środków. 

16.       W przypadku, kiedy wartość Karnetów, Towarów lub Usług będzie wyższa od wartości nominalnej Karty Podarunkowej Użytkownik Karty Podarunkowej zobowiązany jest do zapłaty różnicy w cenie za pomocą dostępnych form płatności za pomocą karty płatniczej lub gotówki (w Salonach), a także przy użyciu innych środków płatniczych dopuszczonych przez Wydawcę. 

17.       Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania różnicy w formie gotówki lub przelewu. Jeżeli wartość zakupionych Karnetów, Towarów lub Usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej Użytkownik Karty Podarunkowej może wykorzystać przysługujące mu środki stanowiące równowartość aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej w ramach kolejnych zakupów.

18.       Reklamacje w zakresie nabycia Kart Podarunkowych są rozpatrywane na zasadach określonych dla reklamacji Towarów. Reklamacje w zakresie wykorzystania Kart Podarunkowych są rozpatrywane na zasadach właściwych dla postępowania reklamacyjnego dla Usług Elektronicznych.

19.       Zakupiona Karta Podarunkowa w Sklepie nie podlega zwrotowi. 

20.       Karta Podarunkowa może być wykorzystana w wybranych Salonach wymienionych na stronie Sklepu.

21.       Nabycie Karty Podarunkowej nie powoduje przyznania punktów w Programie lojalnościowym. Punkty zostaną przyznane przy realizacji Karty Podarunkowej na zakupione Towary lub Usługi w salonach Jean Louis David.

§7 ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI (W TYM SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY)

1.          Sprzedawca udostępnia Klientowi różne metody dokonana płatności za zamówione Towary lub Karnety, w tym za pomocą przelewu elektronicznego lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów (np. PayU). 

2.          Sprzedawca może umożliwić Klientom odbiór osobisty Towarów w Salonach – informacja taka zostanie umieszczona w zakładce dostawa dostępnej z poziomu Sklepu lub Aplikacji mobilnej.

3.          W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry“ Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia należnego wynagrodzenia z tytułu złożonego Zamówienia. W przypadku braku autoryzacji dokonanej płatności lub braku niezwłocznego dokonania płatności przez Klienta, nie dojdzie do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezależnie od otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 3 lit. k) (warunek zawieszający), a Zamówienie nie zostanie zrealizowane, o czym Klient zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia Towarów anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. 

4.          W przypadku Zamówienia Towarów Klient ma także możliwość płatności za pobraniem. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie Towarów bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Jeżeli jedno Zamówienie obejmuje jednocześnie Towary i Karnety, opcja płatności za pobraniem jest niedostępna. W takim przypadku jeśli Klient chce dokonać płatności za Towary za pobraniem powinien dokonać oddzielnego Zamówienia obejmującego Towary oraz oddzielnego Zamówienia obejmującego Karnety. 

5.          Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia Towarów (płatność za pobraniem), Sprzedawca poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyraża zgodę na taki sposób zwrotu płatności, a sposób ten nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument może również wyraźnie zgodzić się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§8 DOSTAWA TOWARU (SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ SRZEDAWCĘ)

1.          Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta Zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony do BOK, o ile Towar nie został już wysłany.

2.          Szczegółowe informacje o oferowanych przez Sprzedawcę formach dostawy (sposobie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę) znajdują się w zakładce dostawa dostępnej z poziomu Sklepu lub Aplikacji mobilnej, każdorazowo na stronie danego Towaru oraz w ramach formularza Zamówienia, w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby dostawy mogą różnić się w zależności od kategorii Towarów. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.

3.          Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy (w przypadku wybranej metody płatności z góry) lub od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży (w przypadku płatności za pobraniem) wynosi maksymalnie 5 dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika (kuriera).

4.          Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. 

5.          Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenie protokołu szkody może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

6.          W przypadku Klienta, który nie jest Konsumentem, jest on zobowiązany do zweryfikowania w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenia protokołu szkody.

§ 9 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY I KARTA

1.          Założenie Konta oznacza wzięcie udziału w Programie lojalnościowym. Bez założenia Konta uczestnictwo w Programie lojalnościowym nie jest możliwe, przy czym Klient nie ma obowiązku do korzystania z dostępu do Konta za pomocą Sklepu lub Aplikacji mobilnej. Uczestnictwo w Programie lojalnościowym jest bezpłatne. 

2.          Program lojalnościowy skierowany jest do Klientów dokonujących zakupów (towarów, Usług, Karnetów) w Salonach, a także dokonujących zakupów Towarów lub Karnetów w Sklepie lub Aplikacji mobilnej.

3.          Celem Programu lojalnościowego jest nagradzanie Klientów za dokonywane zakupy w formie punktów, które są gromadzone w Koncie.

4.          Uczestnictwo w Programie lojalnościowym może wiązać się z prawem do brania udziału w Promocjach przeznaczonych dla Klientów, związanych ze wskazanymi Towarami lub Usługami, bądź innymi okolicznościami na zasadach określonych we właściwym regulaminie Promocji. Przykładowo Sprzedawca może umożliwić Klientowi obniżenie Ceny wybranego Towaru lub Usługi (zarówno w Sklepie, Aplikacji mobilnej, jak i w Salonie) o określoną przez Sprzedawcę kwotę w zamian za wymianę określonej przez Sprzedawcę ilości punktów lub obniżyć wartość całego Koszyka o określony przez Sprzedawcę procent w zamian za wymianę określonej przez Sprzedawcę ilości punktów, na zasadach określonych w ofercie aktualnej na datę zakupu danego Towaru lub Usługi, zamieszczoną na stronie danego Towaru lub Usługi albo we właściwym regulaminie Promocji.

5.          Klient gromadzi punkty w Programie lojalnościowym automatycznie poprzez zakup za pomocą Konta w Sklepie lub Aplikacji mobilnej Towaru lub Karnetu lub poprzez zakup towaru, Karnetu lub Usługi w Salonie po wykazaniu przez Klienta, że jest uczestnikiem Programu lojalnościowego (np. poprzez okazanie i zeskanowanie kodu kreskowego Karty lub kodu QR w Aplikacji mobilnej w trakcie dokonywania transakcji lub po podaniu kodu kreskowego Karty albo innych danych identyfikujących Klienta jako posiadacza Konta).  

6.          Klient może posiadać tylko jedno Konto, ale do jednego Konta może być przypisana dowolna liczba już wydanych Kart.

7.          Punkty są przyznawane w zależności od wartości zakupu określonej w złotych polskich: za każdą złotówkę brutto wydaną na zakup towaru dostępnego w Salonie, Karnetu, Towaru lub Usługi, przyznawany jest jeden punkt.  W przypadku niektórych Promocji punkty mogą być naliczane w inny sposób, zgodnie z regulaminem Promocji.

8.          W przypadku dokonania zwrotu lub wymiany pełnowartościowego (nieposiadającego wady) towaru zakupionego w Salonie (w tym Towaru zakupionego z wykorzystaniem Karty podarunkowej), w zakresie którego naliczone zostały punkty, punkty te mogą zostać anulowane w zakresie odpowiadającym wartości towarów objętych zwrotem lub wymianą. 

9.          W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży lub Umowy Sprzedaży Karnetu zawartej na odległość w Sklepie lub w Aplikacji mobilnej, w zakresie których naliczone zostały punkty, punkty te mogą zostać anulowane w zakresie odpowiadającym wartości Towarów lub Karnetów objętych odstąpieniem od Umowy Sprzedaży lub Umowy Sprzedaży Karnetu.

10.       Uprawnienie do anulowania punktów przysługuje Sprzedawcy także w przypadku błędnie zaksięgowanych transakcji.

11.       Jeżeli od daty dokonania ostatniej transakcji w ramach Konta (w tym z użyciem Karty) minie więcej niż 24 (dwadzieścia cztery) miesiące całość zgromadzonych przez Klienta punktów na Koncie może zostać anulowana, o czym Użytkownik zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem.

12.       Po zgromadzeniu na Koncie 600 punktów, Klient nabywa prawo do otrzymania jednorazowej 20% zniżki na kolejną Usługę, lub towary dostępne w Salonach na zasadach określonych w ofercie aktualnej na datę zakupu tego towaru lub Usługi, zamieszczoną na stronie danego towaru lub Usługi albo we właściwym regulaminie Promocji, ważną przez okres wskazany w tym regulaminie. W przypadku skorzystania z tej zniżki, saldo zgromadzonych punktów zostanie zmniejszone o 600 punktów. 

13.       Po zgromadzeniu na Koncie 1000 punktów, Klient nabywa prawo do otrzymania jednorazowej 30% zniżki na kolejną  Usługę  lub towary dostępne w Salonach na zasadach określonych w ofercie aktualnej na datę zakupu tego towaru lub Usługi, zamieszczoną na stronie danego towaru lub Usługi albo we właściwym regulaminie Promocji, ważną przez okres wskazany w regulaminie.  W przypadku skorzystania z tej zniżki, saldo zgromadzonych punktów zostanie zmniejszone o 1000 punktów. 

14.       Kolejna zniżka przysługuje Klientowi po ponownym zgromadzeniu na koncie 600 lub 1000 punktów, przy czym jeżeli zgromadzenie punktów nastąpi w czasie dłuższym niż 24 miesiące  od daty ostatniej transakcji zarejestrowanej w Salonie, Sklepie lub w Aplikacji mobilnej (w tym z użyciem Karty), Sprzedawca ma prawo do anulowania tych punktów.

15.       W przypadku podania przez Klienta informacji o dniu i miesiącu swoich urodzin, przez cały miesiąc, w którym przypadają jego urodziny może on skorzystać ze zniżki 20 % na Towary (w tym na towary dostępne w Salonie) lub Usługi dostępne w Salonie, w Sklepie lub w Aplikacji mobilnej), zgodnie z ofertą aktualną na datę zakupu tego Towaru lub Usługi, zamieszczoną na stronie danego Towaru lub Usługi albo we właściwym regulaminie Promocji, ważną przez okres wskazany w tym regulaminie. Zniżka nie kumuluje się ze zniżkami przysługującymi za punkty. 

16.       Zgromadzone przez Klienta punkty na Koncie nie stanowią środków pieniężnych i nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani inaczej zbywane przez Klienta na rzecz innych osób, jak również nie mogą być wymieniane na gotówkę ani być przedmiotem innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w Regulaminie.

17.       Karta w postaci fizycznej ważna jest przez czas nieoznaczony, przy czym Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Karty. W przypadku zgubienia, zniszczenia kradzieży Karty lub innego rodzaju utraty Karty, a także w przypadku nowych Klientów zakładających Konto nie wydaje się Kart (odpowiednikiem Karty jest karta elektroniczna, czyli Konto Klienta, do którego Klient może mieć dostęp w Sklepie lub w Aplikacji mobilnej).

18.       Fizyczna Karta pozostaje własnością Spółki. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom. Karta nie jest kartą płatniczą.

19.       Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o kradzieży lub utracie Karty. W braku zawiadomienia Spółki o kradzieży lub utracie Karty, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.

20.       W razie rozwiązania umowy o prowadzenie Konta, Karta zostanie zdezaktywowana.

21.       Jeżeli Klient posiada kilka Kart powinien zwrócić się do BOK lub pracownika Salonu w celu zsumowania wszystkich punktów zgromadzonych w ramach tych Kart w celu prowadzenia jednego Konta. W takim przypadku punkty zostaną zsumowane i zgromadzone w Koncie (Klient nie utraci żadnych punktów lub korzyści w związku z dezaktywacją Kart, o ile nie zachodzą przesłanki wskazane w ust. 11-13 powyżej). Klient może posługiwać się jedną lub kilkoma Kartami, w zależności od tego ile Kart mu wydano.

22.       W przypadku zakończenia Programu lojalnościowego Klient będzie uprawniony do wymiany zebranych punktów na korzyści dostępne na podstawie Regulaminu lub wskazane w odrębnych regulaminach Promocji.

§ 10 NEWSLETTER

1.          W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sprzedawcę Newslettera, Klient powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez (alternatywnie): 

a.          udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail lub sms w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu lub w Aplikacji mobilnej oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku; 

b.          zaznaczenie odpowiedniego okienka w procesie rejestracji Konta Klienta; 

c.           zmianę ustawień (zaznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta. 

2.          W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera w sposób określony w ust. 1 lit. a lub b powyżej umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu. 

3.          Klient może w każdym czasie rozwiązać ze Sprzedawcą umowę w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez (alternatywnie): 

a.          kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta; 

b.          zgłoszenie takiego żądania do BOK, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter; 

c.           zmianę ustawień (odznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta.

§11 SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ KOSZTY ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.          Konsumentowi oraz Klientowi, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. W przypadku, gdy w niniejszym paragrafie mowa o Konsumencie, jego postanowienia mają zastosowanie również do Klienta, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2.          Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument może alternatywnie skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę formularza zwrotu załączonego w formie pliku PDF do wiadomości potwierdzającej wysyłkę Zamówienia, jednak jest to fakultatywne. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje on Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

3.          W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@jld.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: PROVALLIANCE POLAND SP. Z O.O., UL. DOMANIEWSKA 39, 02-627 WARSZAWA. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.          Bieg 14–dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży – od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części. 

5.          W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.          Sprzedawca może w ramach Promocji lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Towarów przez Sprzedawcę od Konsumenta. W pozostałych przypadkach, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.          Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

8.          Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

9.          Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych Towarów. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. 

10.       Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: PROVALLIANCE POLAND SP. Z O.O./ SHEEP ME MAGAZYN, UL. ŚW. TOMASZA 4, 05-840 BRWINÓW

11.       Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca w ramach odrębnych warunków Promocji określonych w regulaminie Promocji zgodzi się ponieść takie koszty. 

12.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

13.       Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: 

a.          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b.          w których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c.           w których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

d.          w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

14.       W przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który odstąpił od Umowy Sprzedaży Sprzedawca ma prawo do weryfikacji czy Umowa Sprzedaży miała dla niego charakter zawodowy, a odstąpienie było możliwe.

§12 ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY KARNETÓW

1.          W przypadku rozbieżności postanowień niniejszego paragrafu z postanowieniami ogólnymi Regulaminu dotyczącymi odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w stosunku do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Karnetu pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego paragrafu jako przepisy szczególne.

2.          Konsument oraz Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży Karnetu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Karnetu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jego zakupu na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie w przypadku nabycia Karnetu poprzez Sklep lub Aplikację mobilną.

3.          Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w przypadku zgłoszenia rezygnacji z Karnetu zgodnie z ust. 4, Klient otrzymuje zwrot całej kwoty Karnetu bez pobierania przez Spółkę jakichkolwiek opłat dodatkowych. 

4.          Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Karnetu może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do Regulaminu. Oświadczenie o rezygnacji z Karnetu Klient może złożyć Spółce w dowolnej formie w tym w szczególności przez Konto w  Sklepie lub w Aplikacji mobilnej, w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej kontakt@provalliance.com.pl.

5.          Jeżeli na wyraźne żądanie Klienta wykonywanie Usługi w ramach Karnetu rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Karnetu, Spółka wymaga od Klienta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku. Wobec powyższego po wykorzystaniu jednej lub kilku Usług z Karnetu przed dokonaniem odstąpienia od Umowy Sprzedaży Karnetu, w przypadku wykonania prawa odstąpienia zwracana Klientowi Cena Karnetu zostanie pomniejszona o regularną wartość wykorzystanej Usługi – zgodnie z aktualnym cennikiem Salonów Własnych Spółki dostępnym pod adresem www.jld.pl. 

6.          Klient otrzymuje za zakup Karnetu punkty w Programie lojalnościowym. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Karnetu punkty naliczone w Programie lojalnościowym za zakup Karnetu zostaną odliczone od salda punktowego.

§ 13 PROCEDURA REKLAMACYJNA STOSOWANA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

1.          Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru. 

2.          Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. 

3.          Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4.          Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku reklamacyjnego, który zostanie przesłany do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, jest to jednak fakultatywne. 

5.          Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

6.          Odpowiedzialność Sprzedawcy względem przedsiębiorcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca zataił podstępnie wadę przed przedsiębiorcą. Przepis nie ma zastosowania do Klienta, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.          Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec przedsiębiorcy za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania ogranicza się do naprawienia szkody wyrządzonej przedsiębiorcy przez Sprzedawcę umyślnie. Przepis nie ma zastosowania do Klienta, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

8.          Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może: 

a.          złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna; 

b.          żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego. 

9.          Jeżeli Klientem jest Konsument lub osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta lub Klienta, o którym mowa w zdaniu pierwszym inny sposób zaspokojenia. 

10.       Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres:  PROVALLIANCE POLAND SP. Z O.O./ SHEEP ME MAGAZYN, UL. ŚW. TOMASZA 4, 05-840 BRWINÓW. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o dostarczanie wadliwego Towaru z dopiskiem „reklamacja”.

11.       Jeżeli Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

12.       Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

13.       Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towaru w szczególności listownie na adres: PROVALLIANCE POLAND SP. Z O.O., UL. DOMANIEWSKA 39, 02-672 WARSZAWA lub przez kontakt z BOK. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania, przy czym nie przedłuża to czasu na rozpatrzenie reklamacji.

14.       Reklamacje w zakresie nabywania i korzystania z Karnetów mogą być zgłaszane zgodnie z zasadami przewidzianymi dla reklamacji Usług Elektronicznych. Reklamacje dotyczące Usług wykonywanych w ramach Karnetu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.  

15.       Prawa i obowiązki Klienta przewidziane w Regulaminie w żaden sposób nie naruszają uprawnień przyznanych Klientowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Klienta statusu Konsumenta.

§14 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

1.          Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór nie został rozwiązany, Spółka każdorazowo przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo o zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Spółka nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2.          Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

3.          Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a.          http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b.          http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz 

c.           http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4.          Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a.          Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży; 

b.          Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; 

c.           Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje o poradach udzielanych przez Federację Konsumentów można znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem: http://www.federacjakonsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich prowadzi wraz z Fundacją Konsumentów infolinię konsumencką pod numerem telefonu 801 440 220, o której więcej informacji można znaleźć pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12394; 

d.          Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§15 LICENCJA

1.          Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu lub Aplikacji mobilnej przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy) lub Aplikacji mobilnej, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu lub Aplikacji mobilnej, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa. 

2.          Klient, umieszczając w ramach Sklepu lub Aplikacji mobilnej jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu lub Aplikacji mobilnej udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub umowy w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

§16 ZMIANA REGULAMINU

1.          Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01 stycznia 2022 r. 

2.          Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym zmiany lub zakończenia Programu lojalnościowego w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty): 

a.          zmiana przepisów prawa regulujących prowadzenie Programu lojalnościowego, sprzedaż Towarów, Karnetów lub świadczenie Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie Usług Elektronicznych lub w Umowie Sprzedaży zawieranej w ramach Sklepu lub Aplikacji mobilnej;

b.          obiektywna konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: − decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub − orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy, wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowie Sprzedaży zawieranej w ramach Sklepu;

c.           zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie obiektywnymi względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności koniecznością aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w Regulaminie);

d.          zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych, do których stosują się postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności (innych niż dotychczasowe funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych nieodpłatnie Klientowi); 

e.          połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Sprzedawcę określonych w Regulaminie. 

3.          W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, Programu Lojalnościowego w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu właściwym kanałem komunikacji (w zależności od rodzaju danych podanych przez Klienta, w szczególności za pośrednictwem e-maila, sms-a lub powiadomienia w Koncie w Sklepie lub w Aplikacji mobilnej) z odpowiednim, przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży. 

4.          W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.          Prawem właściwym dla zawarcia umów w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem lub Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

2.          Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klienta, w szczególności Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w szczególności Konsumentem na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru. 

3.          Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych. 

4.          Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie w zakładce Regulamin dostępnej z poziomu Sklepu na stronie www.jld.pl lub w Aplikacji mobilnej, gdzie Klienci mogą go w każdym czasie przeglądać, utrwalić na nośniku, a także sporządzić jego wydruk.

5.          O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z zagadnieniami regulowanymi Regulaminem powinna być kierowana na adres korespondencyjny Spółki lub adres e-mail: kontakt@provalliance.com.pl.